Keywords = Viral Hepatitis
Cost-Effectiveness of Hepatitis B Mass Screening and Management in High-Prevalent Rural China: A Model Study From 2020 to 2049

Volume 11, Issue 10, October 2022, Pages 2115-2123

10.34172/ijhpm.2021.126

Xiaolan Xu; Chensi Wu; Lushun Jiang; Chunting Peng; Liya Pan; Xue Zhang; Wei Shen; Lin Chen; Zhuoqi Lou; Kaijin Xu; Lanjuan Li; Yin Dong; Bing Ruan