Helen Schneider's testimony for the 8th anniversary of @IJHPM!

Please visit Helen Schneider's testimony for the 8th anniversary of IJHPM from https://www.youtube.com/watch?v=ozkbgjJpyPo

Please visit Helen's papers published in the IJHPM from https://www.ijhpm.com/?_action=article&au=24875&_au=Schneider,%20Helen